คณบดี

รศ.ดร.ชุมพล อันตรเสน


คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ชุมพล อันตรเสน
Associate Professor Choompol Antarasena, Ph.D.

รองคณบดี

ผศ. อัญชลี สุพิทักษ์


รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผศ. อัญชลี สุพิทักษ์
Assistant Professor Anchalee Supithak
アンチャリー スピタック

อ.ชูคิด งามวงศ์


รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

อ.ชูคิด งามวงศ์
Chookid Ngamwong

ผู้ช่วยคณบดี

อ.ดร.สวรรยา สุวรรณวงศ์


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

อ.ดร.สวรรยา สุวรรณวงศ์
Sawanya Suwannawong, Ph.D.
サワンヤー スワンナウォン

อ.วิศิษฐ สองเมือง


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและบุคลากร | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

อ.วิศิษฐ สองเมือง
Wisit Songmuang


อ.ดร.ชาตรี บุษบาธร


ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.ดร.ชาตรี บุษบาธร
Chatree Budsabathon, Ph.D.

ผู้บริหารหลักสูตร

ผศ.ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์


ประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

ผศ.ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์
Assistant Professor Pornchai Nivesrangsan, Ph.D.


อ.ดร.ดอน แก้วดก


ประธานหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน

อ.ดร.ดอน แก้วดก
Don Kaewdook,Ph.D.
ドン カウドゥック

รศ. ดร.วรากร ศรีเชวงทรัพย์


ประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รศ. ดร.วรากร ศรีเชวงทรัพย์
Assistant Professor Warakorn Srichavengsup, Ph.D.


รศ.ดร.พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์


ประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

รศ.ดร.พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์
Associate Professor Pisut Pongchairerks, Ph.D.


อ.ดร.ไพศาล สุดวิลัย


ประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.ดร.ไพศาล สุดวิลัย
Phaisarn Sudwilai, Ph.D.


ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์


ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม | อาจารย์ประจำ หลักสูตร วศ.ม.เทคโนโลยีวิศวกรรม

ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์
Assistant Professor Wipawadee Wongsuwan, Ph.D.
ウィパワディーウォンスワン

อ.ดร.ศิริอักษร จักรบวรพันธุ์


ประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ (DGE)

อ.ดร.ศิริอักษร จักรบวรพันธุ์
Siriaksorn Jakborvornphan, Ph.D.
シリアクソン ヤクボルヴォルパン
อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.ณัฐพล ลิ้มจีระจรัส


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

รศ.ดร.ณัฐพล ลิ้มจีระจรัส
Associate Professor Nuttapol Limjeerajarus, Ph.D.
ナッタポン リンジーラジャラス

ผศ.ดร.สมบัติ ทำนา


อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมยานยนต์

ผศ.ดร.สมบัติ ทำนา
Assistant Professor Sombat Tamna, Ph.D.


ผศ.นเร็นศ ชัยธานี


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

ผศ.นเร็นศ ชัยธานี
Assistant Professor Naren Chaithanee


ผศ.ศิริชัย พุธวัฒนะ


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

ผศ.ศิริชัย พุธวัฒนะ
Assistant Professor Sirichai Putwattana


อ.ดร.เอกอุ ธรรมกรบัญญัติ


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

อ.ดร.เอกอุ ธรรมกรบัญญัติ
Ek-u Thammakornbunjut, Ph.D.


อ.ภาสกร พันธุ์โอภาส


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

อ.ภาสกร พันธุ์โอภาส
Phatsakon Phunophat


อ.ดร.พิมพ์เพชร สระทองอุ่น


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

อ.ดร.พิมพ์เพชร สระทองอุ่น
Pimpet Sratong-on, Ph.D.
ピムペット サラトゥーンウン

อ.ดร.ยิ่งยง แก้วก่อเกียรติ


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมลีนออโตเมชั่นและบูรณาการระบบ

อ.ดร.ยิ่งยง แก้วก่อเกียรติ
Yingyong Kaewkohkiat, Ph.D.


ผศ.ดร.วราคม เนิดน้อย


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

ผศ.ดร.วราคม เนิดน้อย
Assistant Professor Warakom Neranoi, Ph.D.


อ.ดร. มหรรณพ ฟักขาว


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

อ.ดร. มหรรณพ ฟักขาว
Mahunnop Fakkao, Ph.D.
マハンノップ・ファカオ

นายวรยศ หอมสิน


ครูปฏิบัติการ สาขาวิชาวิศวกรรมลีนออโตเมชั่นและบูรณาการระบบ

นายวรยศ หอมสินอ.เทอดศักดิ์ ใจงาม (ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมลีนออโตเมชั่นและบูรณาการระบบ

อ.เทอดศักดิ์ ใจงาม (ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)
Therdsak Jaingam


อ.จิรพงศ์ สุขาทิพย์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมลีนออโตเมชั่นและบูรณาการระบบ

อ.จิรพงศ์ สุขาทิพย์
Jirapong Sukatip


อ.นพดล ศรีพุทธา


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมลีนออโตเมชั่นและบูรณาการระบบ

อ.นพดล ศรีพุทธา
Noppadol Sriputtha
ノッパドール・シープッター

อ.ฐิติชญา ธนมิตรสมบูรณ์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อ.ฐิติชญา ธนมิตรสมบูรณ์
Titichaya Thanamitsomboon
ケィケィチァヤー タナミッソンブン

อ.ศิวพงษ์ นิลวงษ์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อ.ศิวพงษ์ นิลวงษ์
Sivapong Nilwong


อ.ดร.อัดนา เซนโต๊ะ


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อ.ดร.อัดนา เซนโต๊ะ
Adna Sento, Ph.D.
アッドナー・セント

อ.กรกต พงศ์ธนิศร


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อ.กรกต พงศ์ธนิศร
Goragod Pongthanisorn
ゴラゴット ポンタニソーン

อ.ดร.กันติชา กิตติพีรชล


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อ.ดร.กันติชา กิตติพีรชล
Kanticha Kittepeerachon, Ph.D.
カンティチャー キッティピーラチョン

อ.วรวุฒิ จิตขจรวานิช


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อ.วรวุฒิ จิตขจรวานิช
Worawut Chitkachornwanit
ゾウ 標 ウエン (邹標文)

อ.ประเวศน์ เอื้อตรงจิตต์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อ.ประเวศน์ เอื้อตรงจิตต์
Prawet Ueatrongchit


ผศ.ดร.ดำรงเกียรติ รัตนอมรพิน


อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผศ.ดร.ดำรงเกียรติ รัตนอมรพิน
Assistant Professor Dr. Dumrongkiat Ratana-Amornpin
ダムロンキイツト ラタナアモーンピン

อ.ดร.วัชรินทร์ หนูทอง


อาจารย์ประจำ หลักสูตร วศ.ม.เทคโนโลยีวิศวกรรม

อ.ดร.วัชรินทร์ หนูทอง
Watcharin Noothong, Ph.D.
ワチャリン ヌートン

อ.ฐิติรัตน์ วิวิธเกยูรวงศ์


อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

อ.ฐิติรัตน์ วิวิธเกยูรวงศ์
Titirat Vivithkeyoonvong


อ.จิรดา โกสุมบงกช (ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.จิรดา โกสุมบงกช (ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)
Jirada Gosumbonggot


อ.ศิริพงษ์ แสงสารพันธ์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.ศิริพงษ์ แสงสารพันธ์
Siripong Sangsarapan


รศ.ดร.ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รศ.ดร.ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์
Associate Professor Trizit Benjaboonyazit, Ph.D
トライシット ベンジャブンヤシット

ผศ.ดร.อาทิตย์ ธรรมตระการ


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ.ดร.อาทิตย์ ธรรมตระการ
Assistant Professor Atit Tamtrakarn, Ph.D.


ผศ.ดร.จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์


อาจารย์ประจำ หลักสูตร วศ.ม.เทคโนโลยีวิศวกรรม

ผศ.ดร.จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์
Assistant Professor Jintawat Chaichanawong, Ph.D.
ジンタワット チャイチャナウォン

อ.ชวัลณัฐ ชัยชุมพร


อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มฟิสิกส์)

อ.ชวัลณัฐ ชัยชุมพร
Chawannat Chaichumporn


ผศ.บุษกร เหมมาชูเกียรติกุล


อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มคณิตศาสตร์)

ผศ.บุษกร เหมมาชูเกียรติกุล
Assistant Professor Bussakorn Hammachukiattikul


อ.วรางคณา ชัยธานี


อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มเคมี)

อ.วรางคณา ชัยธานี
Warangkana Chaithanee


อ.สุภลักษณ์ ประพันธ์


อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มฟิสิกส์)

อ.สุภลักษณ์ ประพันธ์
Supaluk Prapan


ผศ.ดร.ปาริฉัตร คงทอง


อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มคณิตศาสตร์)

ผศ.ดร.ปาริฉัตร คงทอง
Assistant Professor Parichat Kongtong,Ph.D.


อ.อัมพิกา จันทร์ทองอิน


อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มฟิสิกส์)

อ.อัมพิกา จันทร์ทองอิน
Miss. Aumpika Juntongin


อ.ดร.อุดร จันทร


อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มฟิสิกส์)

อ.ดร.อุดร จันทร
Udorn Junthorn,Ph.D.
ウドーン ジャントーン

อ.ภัทธมน สมานวรกิจ


อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มคณิตศาสตร์)

อ.ภัทธมน สมานวรกิจ
Phattamon Samanworakit


อ.ดร.อรอนงค์ สุขใจ


อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มฟิสิกส์)

อ.ดร.อรอนงค์ สุขใจ
Onanong Sukjai, Ph.D.


อ.ดร.สุรัสสวตี จามิกรณ์


อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มเคมี)

อ.ดร.สุรัสสวตี จามิกรณ์
Surassawatee Jamikorn,Ph.D.


อ.ดร.ชัชไชย วรรณบูรณ์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (Inter)

อ.ดร.ชัชไชย วรรณบูรณ์
Chatchai Wannaboon, Ph.D.


© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved