คณบดี

รศ. อัญชลี สุพิทักษ์


คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รศ. อัญชลี สุพิทักษ์
Associate Professor Anchalee Supithak
アンチャリー スピタック
รองคณบดีและที่ปรึกษา

อ.ดร. มหรรณพ ฟักขาว


รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการนักศึกษา | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

อ.ดร. มหรรณพ ฟักขาว
Mahunnop Fakkao, Ph.D.
マハンノップ・ファカオ

รศ. ดร.วรากร ศรีเชวงทรัพย์


รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

รศ. ดร.วรากร ศรีเชวงทรัพย์
Associate Professor Warakorn Srichavengsup, Ph.D.

ผู้ช่วยคณบดี

อ.ดร.สวรรยา สุวรรณวงศ์


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

อ.ดร.สวรรยา สุวรรณวงศ์
Sawanya Suwannawong, Ph.D.
サワンヤー スワンナウォン

อ.วิศิษฐ สองเมือง


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

อ.วิศิษฐ สองเมือง
Wisit Songmuang


ผศ.ดร.พิมพ์เพชร สระทองอุ่น


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

ผศ.ดร.พิมพ์เพชร สระทองอุ่น
Assistant Professor Pimpet Sratong-on, Ph.D.
ピムペット サラトゥーンウン

อ.ดร.ชัชไชย วรรณบูรณ์


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (Inter)

อ.ดร.ชัชไชย วรรณบูรณ์
Chatchai Wannaboon, Ph.D.


อ.ดร.อุดร จันทร


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ | อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มฟิสิกส์)

อ.ดร.อุดร จันทร
Udorn Junthorn,Ph.D.
ウドーン ジャントーン
ผู้บริหารหลักสูตร

ผศ.ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์


ประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

ผศ.ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์
Assistant Professor Pornchai Nivesrangsan, Ph.D.


อ.ดร.ดอน แก้วดก


ประธานหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน

อ.ดร.ดอน แก้วดก
Don Kaewdook,Ph.D.
ドン カウドゥック

ผศ.ดร.กันติชา กิตติพีรชล


ประธานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

ผศ.ดร.กันติชา กิตติพีรชล
Assistant Professor Kanticha Kittepeerachon, Ph.D.
カンティチャー キッティピーラチョン

อ.ดร.อัดนา เซนโต๊ะ


ผู้อำนวยการหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรม | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อ.ดร.อัดนา เซนโต๊ะ
Adna Sento, Ph.D.
アッドナー・セント

อ.ดร.อนุรักษ์ สว่างวงค์


ประธานหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

อ.ดร.อนุรักษ์ สว่างวงค์
Anurak Sawangwong, Phd.


อ.ดร.จิรดา โกสุมบงกช


ประธานหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.ดร.จิรดา โกสุมบงกช
Jirada Gosumbonggot, Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ดร.ยิ่งยง แก้วก่อเกียรติ


อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมยานยนต์

อ.ดร.ยิ่งยง แก้วก่อเกียรติ
Yingyong Kaewkohkiat, Ph.D.


อ.ภาสกร พันธุ์โอภาส


ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและทดสอบยานยนต์ | อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมยานยนต์

อ.ภาสกร พันธุ์โอภาส
Phatsakon Phunophat


ผศ.นเร็นศ ชัยธานี


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

ผศ.นเร็นศ ชัยธานี
Assistant Professor Naren Chaithanee


ผศ.ศิริชัย พุธวัฒนะ


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

ผศ.ศิริชัย พุธวัฒนะ
Assistant Professor Sirichai Putwattana


อ.ดร.เอกอุ ธรรมกรบัญญัติ


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

อ.ดร.เอกอุ ธรรมกรบัญญัติ
Ek-u Thammakornbunjut, Ph.D.


ผศ.นพดล ศรีพุทธา


อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน

ผศ.นพดล ศรีพุทธา
Assistant Professor Noppadol Sriputtha
ノッパドール・シープッター

อ.เทอดศักดิ์ ใจงาม


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมลีนออโตเมชั่นและบูรณาการระบบ

อ.เทอดศักดิ์ ใจงาม
Therdsak Jaingam


อัมรินทร์ วงศ์เศรษฐี


อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน

อัมรินทร์ วงศ์เศรษฐีอ.จิรพงศ์ สุขาทิพย์


อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน

อ.จิรพงศ์ สุขาทิพย์
Jirapong Sukatip


อ.พงศ์กรณ์ มีลาภโชติพงศ์


ครูปฏิบัติการ สาขาวิศวกรรมยานยนต์

อ.พงศ์กรณ์ มีลาภโชติพงศ์อ.ณัทธร ช่วยพันธุ์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE)

อ.ณัทธร ช่วยพันธุ์
Natthorn Chuayphan


อ.ประเวศน์ เอื้อตรงจิตต์


อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

อ.ประเวศน์ เอื้อตรงจิตต์
Prawet Ueatrongchit


อ.สรวิศ ฟองอินทร์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE)

อ.สรวิศ ฟองอินทร์
Sorawit Fong-in


อ.ฐิติชญา ธนมิตรสมบูรณ์


อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

อ.ฐิติชญา ธนมิตรสมบูรณ์
Titichaya Thanamitsomboon
ティティチァヤ タナミッソンブン

อ.ดร.ศิวพงษ์ นิลวงษ์


อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

อ.ดร.ศิวพงษ์ นิลวงษ์
Sivapong Nilwong, Ph.D.


อ.วรวุฒิ จิตขจรวานิช


อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

อ.วรวุฒิ จิตขจรวานิช
Worawut Chitkachornwanit
ゾウ 標 ウエン (邹標文)

อ.ชาตรี ทองวรรณ


อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

อ.ชาตรี ทองวรรณอ.ชูคิด งามวงศ์


อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

อ.ชูคิด งามวงศ์
Chookid Ngamwong


อ.ฐิติรัตน์ วิวิธเกยูรวงศ์


อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

อ.ฐิติรัตน์ วิวิธเกยูรวงศ์
Titirat Vivithkeyoonvong


อ.ปฏิญญา เกตุทอง


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE)

อ.ปฏิญญา เกตุทอง
Patinya Ketthong


อ.วรลักษณ์ เสถียรรังสฤษฎิ์


อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

อ.วรลักษณ์ เสถียรรังสฤษฎิ์อ.ดร.วัชรินทร์ หนูทอง


อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

อ.ดร.วัชรินทร์ หนูทอง
Watcharin Noothong, Ph.D.
ワチャリン ヌートン

อ.ยุติการณ์ ลาภกิตติเจริญชัย


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.ยุติการณ์ ลาภกิตติเจริญชัยอ.ศิริพงษ์ แสงสารพันธ์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.ศิริพงษ์ แสงสารพันธ์
Siripong Sangsarapan


รศ.ดร.ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รศ.ดร.ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์
Associate Professor Trizit Benjaboonyazit, Ph.D
トライシット ベンジャブンヤシット

อ.ดร.ไพศาล สุดวิลัย


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.ดร.ไพศาล สุดวิลัย
Phaisarn Sudwilai, Ph.D.


รศ.ดร.จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์


อาจารย์ประจำ หลักสูตร วศ.ม.เทคโนโลยีวิศวกรรม

รศ.ดร.จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์
Associate Professor Jintawat Chaichanawong, Ph.D
ジンタワット チャイチャナウォン

ผศ.บุษกร เหมมาชูเกียรติกุล


หัวหน้ากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ | อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มคณิตศาสตร์)

ผศ.บุษกร เหมมาชูเกียรติกุล
Assistant Professor Bussakorn Hammachukiattikul


อ.ภัทธมน สมานวรกิจ


อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มคณิตศาสตร์)

อ.ภัทธมน สมานวรกิจ
Phattamon Samanworakit


อ.ดร.อรอนงค์ สุขใจ


หัวหน้ากลุ่มวิชาฟิสิกส์ | อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มฟิสิกส์)

อ.ดร.อรอนงค์ สุขใจ
Onanong Sukjai, Ph.D.


อ.วรางคณา ชัยธานี


หัวหน้ากลุ่มวิชาเคมี | อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มเคมี)

อ.วรางคณา ชัยธานี
Warangkana Chaithanee


ผศ.ดร.ปาริฉัตร คงทอง


อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มคณิตศาสตร์)

ผศ.ดร.ปาริฉัตร คงทอง
Assistant Professor Parichat Kongtong,Ph.D.


อ.สุภลักษณ์ ประพันธ์


อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มฟิสิกส์)

อ.สุภลักษณ์ ประพันธ์
Supaluk Prapan


อ.ชวัลณัฐ ชัยชุมพร


อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มฟิสิกส์)

อ.ชวัลณัฐ ชัยชุมพร
Chawannat Chaichumporn


อ.ดร.สุรัสสวตี จามิกรณ์


อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มเคมี)

อ.ดร.สุรัสสวตี จามิกรณ์
Surassawatee Jamikorn,Ph.D.