คณบดี

ผศ. อัญชลี สุพิทักษ์


คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ | รักษาการประธานหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผศ. อัญชลี สุพิทักษ์
Assistant Professor Anchalee Supithak
アンチャリー スピタック
รองคณบดีและที่ปรึกษา

อ.ดร. มหรรณพ ฟักขาว


รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการนักศึกษา | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

อ.ดร. มหรรณพ ฟักขาว
Mahunnop Fakkao, Ph.D.
マハンノップ・ファカオ

รศ.ดร.ชุมพล อันตรเสน


ที่ปรึกษาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ชุมพล อันตรเสน
Associate Professor Choompol Antarasena, Ph.D.

ผู้ช่วยคณบดี

อ.วิศิษฐ สองเมือง


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

อ.วิศิษฐ สองเมือง
Wisit Songmuang


อ.ดร.พิมพ์เพชร สระทองอุ่น


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

อ.ดร.พิมพ์เพชร สระทองอุ่น
Pimpet Sratong-on, Ph.D.
ピムペット サラトゥーンウン

อ.ดร.สวรรยา สุวรรณวงศ์


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

อ.ดร.สวรรยา สุวรรณวงศ์
Sawanya Suwannawong, Ph.D.
サワンヤー スワンナウォン

อ.ดร.อุดร จันทร


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ | อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มฟิสิกส์)

อ.ดร.อุดร จันทร
Udorn Junthorn,Ph.D.
ウドーン ジャントーン

อ.ดร.ชัชไชย วรรณบูรณ์


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (Inter)

อ.ดร.ชัชไชย วรรณบูรณ์
Chatchai Wannaboon, Ph.D.

ผู้บริหารหลักสูตร

ผศ.ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์


ประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

ผศ.ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์
Assistant Professor Pornchai Nivesrangsan, Ph.D.


อ.ดร.ดอน แก้วดก


ประธานหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน

อ.ดร.ดอน แก้วดก
Don Kaewdook,Ph.D.
ドン カウドゥック

อ.ดร.อัดนา เซนโต๊ะ


ผู้อำนวยการหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรม | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อ.ดร.อัดนา เซนโต๊ะ
Adna Sento, Ph.D.
アッドナー・セント

รศ. ดร.วรากร ศรีเชวงทรัพย์


ประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รศ. ดร.วรากร ศรีเชวงทรัพย์
Assistant Professor Warakorn Srichavengsup, Ph.D.


อ.ดร.ไพศาล สุดวิลัย


ประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.ดร.ไพศาล สุดวิลัย
Phaisarn Sudwilai, Ph.D.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ภาสกร พันธุ์โอภาส


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

อ.ภาสกร พันธุ์โอภาส
Phatsakon Phunophat


ผศ.ศิริชัย พุธวัฒนะ


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

ผศ.ศิริชัย พุธวัฒนะ
Assistant Professor Sirichai Putwattana


อ.ดร.เอกอุ ธรรมกรบัญญัติ


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

อ.ดร.เอกอุ ธรรมกรบัญญัติ
Ek-u Thammakornbunjut, Ph.D.


รศ.ดร.ณัฐพล ลิ้มจีระจรัส


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

รศ.ดร.ณัฐพล ลิ้มจีระจรัส
Associate Professor Nuttapol Limjeerajarus, Ph.D.
ナッタポン リンジーラジャラス

ผศ.ดร.วราคม เนิดน้อย


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

ผศ.ดร.วราคม เนิดน้อย
Assistant Professor Warakom Neranoi, Ph.D.


ผศ.นเร็นศ ชัยธานี


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

ผศ.นเร็นศ ชัยธานี
Assistant Professor Naren Chaithanee


อ.ดร.ยิ่งยง แก้วก่อเกียรติ


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมลีนออโตเมชั่นและบูรณาการระบบ

อ.ดร.ยิ่งยง แก้วก่อเกียรติ
Yingyong Kaewkohkiat, Ph.D.


อ.นพดล ศรีพุทธา


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมลีนออโตเมชั่นและบูรณาการระบบ

อ.นพดล ศรีพุทธา
Noppadol Sriputtha
ノッパドール・シープッター

นายวรยศ หอมสิน


ครูปฏิบัติการ สาขาวิชาวิศวกรรมลีนออโตเมชั่นและบูรณาการระบบ

นายวรยศ หอมสินอ.เทอดศักดิ์ ใจงาม (ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมลีนออโตเมชั่นและบูรณาการระบบ

อ.เทอดศักดิ์ ใจงาม (ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)
Therdsak Jaingam


อ.จิรพงศ์ สุขาทิพย์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมลีนออโตเมชั่นและบูรณาการระบบ

อ.จิรพงศ์ สุขาทิพย์
Jirapong Sukatip


อ.ประเวศน์ เอื้อตรงจิตต์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อ.ประเวศน์ เอื้อตรงจิตต์
Prawet Ueatrongchit


อ.ฐิติชญา ธนมิตรสมบูรณ์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อ.ฐิติชญา ธนมิตรสมบูรณ์
Titichaya Thanamitsomboon
ケィケィチァヤー タナミッソンブン

อ.วรวุฒิ จิตขจรวานิช


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อ.วรวุฒิ จิตขจรวานิช
Worawut Chitkachornwanit
ゾウ 標 ウエン (邹標文)

อ.ศิวพงษ์ นิลวงษ์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อ.ศิวพงษ์ นิลวงษ์
Sivapong Nilwong


อ.ดร.กันติชา กิตติพีรชล


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อ.ดร.กันติชา กิตติพีรชล
Kanticha Kittepeerachon, Ph.D.
カンティチャー キッティピーラチョン

อ.ฐิติรัตน์ วิวิธเกยูรวงศ์


อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

อ.ฐิติรัตน์ วิวิธเกยูรวงศ์
Titirat Vivithkeyoonvong


ผศ.ดร.ดำรงเกียรติ รัตนอมรพิน


อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผศ.ดร.ดำรงเกียรติ รัตนอมรพิน
Assistant Professor Dr. Dumrongkiat Ratana-Amornpin
ダムロンキイツト ラタナアモーンピン

อ.ดร.วัชรินทร์ หนูทอง


อาจารย์ประจำ หลักสูตร วศ.ม.เทคโนโลยีวิศวกรรม

อ.ดร.วัชรินทร์ หนูทอง
Watcharin Noothong, Ph.D.
ワチャリン ヌートン

อ.ชูคิด งามวงศ์


อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

อ.ชูคิด งามวงศ์
Chookid Ngamwong


ผศ.ดร.อาทิตย์ ธรรมตระการ


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ.ดร.อาทิตย์ ธรรมตระการ
Assistant Professor Atit Tamtrakarn, Ph.D.


อ.จิรดา โกสุมบงกช (ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.จิรดา โกสุมบงกช (ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)
Jirada Gosumbonggot


รศ.ดร.ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รศ.ดร.ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์
Associate Professor Trizit Benjaboonyazit, Ph.D
トライシット ベンジャブンヤシット

อ.ดร.ชาตรี บุษบาธร


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.ดร.ชาตรี บุษบาธร
Chatree Budsabathon, Ph.D.


อ.ศิริพงษ์ แสงสารพันธ์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.ศิริพงษ์ แสงสารพันธ์
Siripong Sangsarapan


ผศ.ดร.ยศวีร์ วีระกำแหง


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ.ดร.ยศวีร์ วีระกำแหง
Assistant Professor Yossawee Weerakamhaeng,Ph.D.


ผศ.ดร.จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์


อาจารย์ประจำ หลักสูตร วศ.ม.เทคโนโลยีวิศวกรรม

ผศ.ดร.จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์
Assistant Professor Jintawat Chaichanawong, Ph.D.
ジンタワット チャイチャナウォン

ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์


คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (Dean of Thai-Nichi International College (TNIC)) | อาจารย์ประจำ หลักสูตร วศ.ม.เทคโนโลยีวิศวกรรม

ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์
Asst. Prof. Wipawadee Wongsuwan, D.Eng.
ウィパワディーウォンスワン

อ.ดร.สุรัสสวตี จามิกรณ์


อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มเคมี)

อ.ดร.สุรัสสวตี จามิกรณ์
Surassawatee Jamikorn,Ph.D.


ผศ.บุษกร เหมมาชูเกียรติกุล


หัวหน้ากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ | อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มคณิตศาสตร์)

ผศ.บุษกร เหมมาชูเกียรติกุล
Assistant Professor Bussakorn Hammachukiattikul


อ.ภัทธมน สมานวรกิจ


อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มคณิตศาสตร์)

อ.ภัทธมน สมานวรกิจ
Phattamon Samanworakit


อ.วรางคณา ชัยธานี


หัวหน้ากลุ่มวิชาเคมี | อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มเคมี)

อ.วรางคณา ชัยธานี
Warangkana Chaithanee


อ.ดร.อรอนงค์ สุขใจ


หัวหน้ากลุ่มวิชาฟิสิกส์ | อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มฟิสิกส์)

อ.ดร.อรอนงค์ สุขใจ
Onanong Sukjai, Ph.D.


อ.อัมพิกา จันทร์ทองอิน


อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มฟิสิกส์)

อ.อัมพิกา จันทร์ทองอิน
Miss. Aumpika Juntongin


ผศ.ดร.ปาริฉัตร คงทอง


อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มคณิตศาสตร์)

ผศ.ดร.ปาริฉัตร คงทอง
Assistant Professor Parichat Kongtong,Ph.D.


อ.สุภลักษณ์ ประพันธ์


อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มฟิสิกส์)

อ.สุภลักษณ์ ประพันธ์
Supaluk Prapan


อ.ชวัลณัฐ ชัยชุมพร


อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มฟิสิกส์)

อ.ชวัลณัฐ ชัยชุมพร
Chawannat Chaichumporn


รศ.ดร.พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์


รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ TNIC | อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมดิจิทัล

รศ.ดร.พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์
Associate Professor Pisut Pongchairerks, Ph.D.


อ.ดร.ศิริอักษร จักรบวรพันธุ์


อาจารย์ประจำ หลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ (DGE)

อ.ดร.ศิริอักษร จักรบวรพันธุ์
Siriaksorn Jakborvornphan, Ph.D.
シリアクソン ヤクボルヴォルパン

© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved