คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์

[ BA ]

ผศ.วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์


คณบดีคณะบริหารธุรกิจ | รักษาการประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น

ผศ.วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์
Assistant Professor Vithinut Phakphonhamin


[ BA ]

อ.สุชีรา นวลทอง


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ งบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษา | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)

อ.สุชีรา นวลทอง
Sucheera Naunthong


[ IT ]

อ.อดิศักดิ์ เสือสมิง


คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.อดิศักดิ์ เสือสมิง
Adisak Suasaming
アディサク スァサミン

[ IT ]

อ.ดร.สรมย์พร เจริญพิทย์


รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

อ.ดร.สรมย์พร เจริญพิทย์
Saromporn Charoenpit, Ph.D.


[ ENG ]

รศ. อัญชลี สุพิทักษ์


คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รศ. อัญชลี สุพิทักษ์
Associate Professor Anchalee Supithak
アンチャリー スピタック

[ CGEL ]

ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ


ผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา

ผศ.ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ
Assistant Professor Wanwimon Roungtheera,Ph.D.


[ CGEL ]

อ.ภัทรารีย์ อมาตยกุล


อาจารย์ประจำ แผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น

อ.ภัทรารีย์ อมาตยกุล
Patraree Amatayakul


[ TNIC ]

ผศ.ดร.ทิวา พาร์ค


คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ผศ.ดร.ทิวา พาร์ค
Asst. prof. Dr. Tiwa Park


[ BA ]

อ.น้ำพร สถิรกุล


อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)

อ.น้ำพร สถิรกุล
Namporn Sathirakul
ナムポ―ン 

[ BA ]

อ.ภัชริการ์ นวนทอง


ประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)

อ.ภัชริการ์ นวนทอง
Phatcharika Naunthong


[ BA ]

อ.ดร.นันทชัย สาสดีอ่อง


ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ | อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (AC)

อ.ดร.นันทชัย สาสดีอ่อง
Nantachai Sasadeeong, D.B.A.


[ BA ]

อ.ดร.เอิบ พงบุหงอ


ประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)

อ.ดร.เอิบ พงบุหงอ
Oeb Pongbungor, Ph.D.