คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์

ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์


คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (Dean of Thai-Nichi International College (TNIC)) | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์
Asst. Prof. Wipawadee Wongsuwan, D.Eng.
ウィパワディーウォンスワン

อ.ดร.ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (หลักสูตรนานาชาติ)

อ.ดร.ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต
Paskorn Apirukvorapinit,Ph.D.


อ.ดร.ปณิตา ยิ้มเจริญ


ประธานหลักสูตร | อาจารย์ประจำ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)

อ.ดร.ปณิตา ยิ้มเจริญ
Panita Yimcharoen, Ph.D.


อ.ดร.สุวัฒนา แดงสุภา


ประธานหลักสูตร | อาจารย์ประจำ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)

อ.ดร.สุวัฒนา แดงสุภา
Suwatana Daengsubha, Ph.D.
デンスパー・スワッタナー

ศ.ดร. มาซากิ โคมัตสึ


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

ศ.ดร. มาซากิ โคมัตสึ
Prof. Dr. Masaaki KOMATSU


รศ.ดร.พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์


รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ด้านวิชาการ และบริการวิชาการ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

รศ.ดร.พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์
Associate Professor Pisut Pongchairerks, Ph.D.


ผศ.ดร.กวีวัฒน์ อำนาจโชติพันธุ์


ประธานหลักสูตร | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

ผศ.ดร.กวีวัฒน์ อำนาจโชติพันธุ์
Assistant Professor Kawiwat Amnatchotiphan, Ph.D.


ผศ.ดร.ยศวีร์ วีระกำแหง


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

ผศ.ดร.ยศวีร์ วีระกำแหง
Assistant Professor Yossawee Weerakamhaeng,Ph.D.


อ.ดร.พิกุล เวชชานุเคราะห์


ประธานหลักสูตร | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)

อ.ดร.พิกุล เวชชานุเคราะห์
Pikul Vejjanugraha,Ph.D.


Deepali Ramachandra Nayak


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Deepali Ramachandra NayakYu-Chin Wen, Ph.D


อาจารย์ประจำ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)

Yu-Chin Wen, Ph.Dอ.ดร.ประกายดาว กฤษดี


ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและสื่อสารองค์กร | อาจารย์ประจำ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ)

อ.ดร.ประกายดาว กฤษดี
Prakaydao Krissadee, Ph.D.