คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์

ผศ.ดร.ทิวา พาร์ค


คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ผศ.ดร.ทิวา พาร์ค
Asst. prof. Dr. Tiwa Park


อ.ดร.ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต


อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (Inter)

อ.ดร.ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต
Paskorn Apirukvorapinit,Ph.D.


อ.ดร.ปณิตา ยิ้มเจริญ


ประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ) | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ (GBM)

อ.ดร.ปณิตา ยิ้มเจริญ
Panita Yimcharoen, Ph.D.


อ.ดร.สุวัฒนา แดงสุภา


ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (JIB) | อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (JIB)

อ.ดร.สุวัฒนา แดงสุภา
Suwatana Daengsubha, Ph.D.
デンスパー・スワッタナー

ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) | ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโครงการทุนวิจัยภายนอก

ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์
Asst. Prof. Wipawadee Wongsuwan, D.Eng.
ウィパワディーウォンスワン

ผศ.ดร.กวีวัฒน์ อำนาจโชติพันธุ์


ประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) | อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (Inter)

ผศ.ดร.กวีวัฒน์ อำนาจโชติพันธุ์
Assistant Professor Kawiwat Amnatchotiphan, Ph.D.


ผศ.ดร.ยศวีร์ วีระกำแหง


อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (Inter)

ผศ.ดร.ยศวีร์ วีระกำแหง
Assistant Professor Yossawee Weerakamhaeng,Ph.D.


รศ.ดร.พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์


รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ด้านวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ | อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (Inter)

รศ.ดร.พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์
Associate Professor Pisut Pongchairerks, Ph.D.


Prof. Dr. Masaaki KOMATSU


อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (Inter)

Prof. Dr. Masaaki KOMATSUอ.ดร.พิกุล เวชชานุเคราะห์


รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ด้านพันธกิจสากลและกิจกรรมนักศึกษา | ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก หลักสูตรนานาชาติ (DSA) | อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (Inter)

อ.ดร.พิกุล เวชชานุเคราะห์
Pikul Vejjanugraha,Ph.D.


Deepali Ramachandra Nayak


อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (Inter)

Deepali Ramachandra Nayakผศ.ดร.รชตะ รุ่งตระกูลชัย


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ วิทยาลัยนานาชาติ | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ (GBM)

ผศ.ดร.รชตะ รุ่งตระกูลชัย
Assistant Professor Rachata Rungtrakulchai, Ph.D.