คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์

ร.ต.ท.หญิง บุณยวีร์ โชคประเสริฐสม


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาบัญชี

ร.ต.ท.หญิง บุณยวีร์ โชคประเสริฐสม
Pol.Lt. Bunyawee Chokprasoetsom


อ.ประสิทธิ์ พงศ์ดำรง


อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางบริหารธุรกิจ

อ.ประสิทธิ์ พงศ์ดำรง
Prasit Pongdamrong


ผศ.วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์


คณบดีคณะบริหารธุรกิจ | ผู้อำนวยการหลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีน | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผศ.วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์
Assistant Professor Vithinut Phakphonhamin


อ.น้ำพร สถิรกุล


ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น

อ.น้ำพร สถิรกุล
Namporn Sathirakul
ナムポ―ン 

ผศ.ดร.ธันยมัย เจียรกุล


ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ผศ.ดร.ธันยมัย เจียรกุล
Assistant Professor Tanyamai Chiarakul, Phd.


อ.นันทชัย สาสดีอ่อง


ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ | อาจารย์ประจำ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

อ.นันทชัย สาสดีอ่อง
Mr. Nantachai Sasadeeong


ดร.เอิบ พงบุหงอ


รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และรักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ | ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น

ดร.เอิบ พงบุหงอ
Oeb Pongbungor, Ph.D.


อ.ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์


ผู้อำนวยการหลักสูตร บธม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น | อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น

อ.ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์
Boonyada Nasomboon, Ph.D.


ผศ.ดร.ปัณณทัต จอมจักร์


ประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ | อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล

ผศ.ดร.ปัณณทัต จอมจักร์
Assistant Professor Pannathadh Chomchark,Ph.D.


อ.วุฒิพงษ์ ปะวะสาร


ประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

อ.วุฒิพงษ์ ปะวะสาร
Wuttipong Pawasarn


ผศ.ดร.รชตะ รุ่งตระกูลชัย


ประธานหลักสูตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ (IBM) | อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ผศ.ดร.รชตะ รุ่งตระกูลชัย
Assistant Professor Rachata Rungtrakulchai, Ph.D.


อ.พิชิต งามจรัสศรีวิชัย


ประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต | อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต

อ.พิชิต งามจรัสศรีวิชัย
Pichit Ngamjarussrivichai
ピチット ナムチャラットシーヴィチャイ

© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved