คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์

ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์


คณบดีคณะบริหารธุรกิจ | รักษาการประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น

ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์
Assistant Professor Rungsun Lertnaisat


อ.คมพัชญ์ สิริถิรพิทักษ์


ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (AC)

อ.คมพัชญ์ สิริถิรพิทักษ์
khomphat Sirithirapithak


ดร.เอิบ พงบุหงอ


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น | รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และรักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ | ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น

ดร.เอิบ พงบุหงอ
Oeb Pongbungor, Ph.D.


ผศ.ดร.จักร ติงศภัทิย์


อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม

ผศ.ดร.จักร ติงศภัทิย์
Assistant Professor Chark Tingsabhat, Ph.D.


อ.ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์


ผู้อำนวยการหลักสูตร บธม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น | อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น

อ.ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์
Boonyada Nasomboon, Ph.D.


ผศ.ดร.ปัณณทัต จอมจักร์


ประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล | อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล

ผศ.ดร.ปัณณทัต จอมจักร์
Assistant Professor Pannathadh Chomchark,Ph.D.


อ.วุฒิพงษ์ ปะวะสาร


ประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

อ.วุฒิพงษ์ ปะวะสาร
Wuttipong Pawasarn


ผศ.ดร.รชตะ รุ่งตระกูลชัย


ประธานหลักสูตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ (IBM) | อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ผศ.ดร.รชตะ รุ่งตระกูลชัย
Assistant Professor Rachata Rungtrakulchai, Ph.D.


อ.พิชิต งามจรัสศรีวิชัย


ประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต | อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต

อ.พิชิต งามจรัสศรีวิชัย
Pichit Ngamjarussrivichai
ピチット ナムチャラットシーヴィチャイ

ผศ.ดร.วุฒิ สุขเจริญ


ผู้อำนวยการหลักสูตร บธม. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม | อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.วุฒิ สุขเจริญ
Assistant Professor Wut Sookcharoen, Ph.D.


อ.โกศวัต รัตโนทยานนท์


ประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการเชิงนวัตกรรม | อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการเชิงนวัตกรรม

อ.โกศวัต รัตโนทยานนท์
Mr. Kosawat Ratanothayanon


อ.พงศ์ศักดิ์ สายธัญญา


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต

อ.พงศ์ศักดิ์ สายธัญญา
Pongsak Saitunya


© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved