คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์


ร.ต.ท.หญิง บุณยวีร์ โชคประเสริฐสม


รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ | -

ร.ต.ท.หญิง บุณยวีร์ โชคประเสริฐสม
Pol.Lt. Bunyawee Chokprasoetsom


อ.ก้องเกียรติ วีระอาชากุล


อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางบริหารธุรกิจ

อ.ก้องเกียรติ วีระอาชากุล
Kongkiat Weraarchakul


ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์


คณบดีคณะบริหารธุรกิจ | รักษาการประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น

ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์
Assistant Professor Rungsun Lertnaisat


อ.คมพัชญ์ สิริถิรพิทักษ์


ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (AC)

อ.คมพัชญ์ สิริถิรพิทักษ์
khomphat Sirithirapithak


ดร.เอิบ พงบุหงอ


รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และรักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น

ดร.เอิบ พงบุหงอ
Oeb Pongbungor, Ph.D.


ผศ.ดร.จักร ติงศภัทิย์


ผู้อำนวยการหลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม | อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม

ผศ.ดร.จักร ติงศภัทิย์
Assistant Professor Chark Tingsabhat, Ph.D.


ผศ.ดร.วุฒิ สุขเจริญ


ผู้อำนวยการหลักสูตร บธม. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม | อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.วุฒิ สุขเจริญ
Assistant Professor Wut Sookcharoen, Ph.D.


อ.ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์


ผู้อำนวยการหลักสูตร บธม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น | อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น

อ.ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์
Boonyada Nasomboon, Ph.D.


ผศ.ปัณณทัต จอมจักร์


ประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (CM)

ผศ.ปัณณทัต จอมจักร์
Assistant Professor Pannathadh Chomchark


อ.วุฒิพงษ์ ปะวะสาร


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | ประธานหลักสูตร หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

อ.วุฒิพงษ์ ปะวะสาร
Wuttipong Pawasarn


อ.พิชิต งามจรัสศรีวิชัย


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (IM) | ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา | ประธานสหกิจศึกษา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (IM)

อ.พิชิต งามจรัสศรีวิชัย
Pichit Ngamjarussrivichai
ピチット ナムチャラットシーヴィチャイ

อ.ประสิทธิ์ พงศ์ดำรง


อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางบริหารธุรกิจ

อ.ประสิทธิ์ พงศ์ดำรง
Prasit Pongdamrong


© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved