คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์

ผศ.วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์


คณบดีคณะบริหารธุรกิจ | รักษาการประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น

ผศ.วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์
Assistant Professor Vithinut Phakphonhamin


อ.สุชีรา นวลทอง


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ งบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษา | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)

อ.สุชีรา นวลทอง
Sucheera Naunthong


อ.น้ำพร สถิรกุล


อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)

อ.น้ำพร สถิรกุล
Namporn Sathirakul
ナムポ―ン 

อ.ภัชริการ์ นวนทอง


ประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)

อ.ภัชริการ์ นวนทอง
Phatcharika Naunthong


อ.ดร.นันทชัย สาสดีอ่อง


ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ | อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (AC)

อ.ดร.นันทชัย สาสดีอ่อง
Nantachai Sasadeeong, D.B.A.


อ.ดร.เอิบ พงบุหงอ


ประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)

อ.ดร.เอิบ พงบุหงอ
Oeb Pongbungor, Ph.D.


อ.ดร.วรรณพล ศุภสกุลดำรงค์


ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการพัฒนา ประสานโครงการและสื่อสารองค์กร | อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ)

อ.ดร.วรรณพล ศุภสกุลดำรงค์
Wannapol Suphaskuldamrong, Ph.D.


ผศ.ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์


ผู้อำนวยการหลักสูตร บธม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น | อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น

ผศ.ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์
Assistant Professor Boonyada Nasomboon, Ph.D.


อ.อัชญา กล้าเวช


ประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (DM) | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (DM)

อ.อัชญา กล้าเวช
Achaya Klavaech


อ.วุฒิพงษ์ ปะวะสาร


ประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM) | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)

อ.วุฒิพงษ์ ปะวะสาร
Wuttipong Pawasarn


อ.ดร.เพ็ญพิมล วิไลรัตน์


ประธานหลักสูตร บธ.บ. การพัฒนาธุรกิจและสตาร์ตอัป (DBS)

อ.ดร.เพ็ญพิมล วิไลรัตน์
Phenpimon Wilairatana, Ph.D


รศ.ดร.วุฒิ สุขเจริญ


ผู้อำนวยการหลักสูตร บธม. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม | อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม

รศ.ดร.วุฒิ สุขเจริญ
Associate Professor Wut Sookcharoen, D.B.A