คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์

ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์


คณบดีคณะบริหารธุรกิจ | รักษาการประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น

ผศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์
Assistant Professor Rungsun Lertnaisat


ร.ต.ท.หญิง บุณยวีร์ โชคประเสริฐสม


รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น

ร.ต.ท.หญิง บุณยวีร์ โชคประเสริฐสม
Pol.Lt. Bunyawee Chokprasoetsom


อ.น้ำพร สถิรกุล


ประธานหลักสูตร หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น

อ.น้ำพร สถิรกุล
Namporn Sathirakul
ナムポ―ン 

ผศ.ดร.ธันยมัย เจียรกุล


อาจารย์ประจำหลักสูตร บธ.ม.นวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม (MBI)

ผศ.ดร.ธันยมัย เจียรกุล
Assistant Professor Tanyamai Chiarakul, Phd.


อ.นันทชัย สาสดีอ่อง


อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี

อ.นันทชัย สาสดีอ่อง
Mr. Nantachai Sasadeeong


ดร.เอิบ พงบุหงอ


รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และรักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ | ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น

ดร.เอิบ พงบุหงอ
Oeb Pongbungor, Ph.D.


อ.ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์


ผู้อำนวยการหลักสูตร บธม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น | อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น

อ.ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์
Boonyada Nasomboon, Ph.D.


ผศ.ดร.ปัณณทัต จอมจักร์


ประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล | อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์และดิจิทัล

ผศ.ดร.ปัณณทัต จอมจักร์
Assistant Professor Pannathadh Chomchark,Ph.D.


อ.วุฒิพงษ์ ปะวะสาร


ประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

อ.วุฒิพงษ์ ปะวะสาร
Wuttipong Pawasarn


ผศ.ดร.รชตะ รุ่งตระกูลชัย


ประธานหลักสูตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ (IBM) | อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

ผศ.ดร.รชตะ รุ่งตระกูลชัย
Assistant Professor Rachata Rungtrakulchai, Ph.D.


อ.พิชิต งามจรัสศรีวิชัย


ประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต | อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต

อ.พิชิต งามจรัสศรีวิชัย
Pichit Ngamjarussrivichai
ピチット ナムチャラットシーヴィチャイ

ผศ.ดร.วุฒิ สุขเจริญ


ผู้อำนวยการหลักสูตร บธม. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม | อาจารย์ประจำ หลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.วุฒิ สุขเจริญ
Assistant Professor Wut Sookcharoen, Ph.D.


© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved