คณบดี

อ.อดิศักดิ์ เสือสมิง


คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.อดิศักดิ์ เสือสมิง
Adisak Suasaming
アディサク スァサミン
รองคณบดีและที่ปรึกษา

อ.ดร. ประมุข บุญเสี่ยง


รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

อ.ดร. ประมุข บุญเสี่ยง
Pramuk Boonsieng, Ph.D.


อ.ดร.สรมย์พร เจริญพิทย์


รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

อ.ดร.สรมย์พร เจริญพิทย์
Saromporn Charoenpit, Ph.D.

ผู้ช่วยคณบดี

อ.ดร.อภิชญา นิ้มคุ้มภัย


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

อ.ดร.อภิชญา นิ้มคุ้มภัย
Apichaya Nimkoompai, Ph.D.
アピチャヤ ニムコンプイ

อ.สุหฤท วินิจฉัยกุล


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

อ.สุหฤท วินิจฉัยกุล


ผู้บริหารหลักสูตร

อ.ดร.ณปภัช วิชัยดิษฐ์


ประธานหลักสูตร หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ดร.ณปภัช วิชัยดิษฐ์
Napaphat Vichaidis,Ph.D.


อ.นิติรัตน์ ตัณฑเวช


ประธานหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

อ.นิติรัตน์ ตัณฑเวช
Nitirat Tanthavech


อ.นุชนารถ พงษ์พานิช


ประธานหลักสูตร หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล

อ.นุชนารถ พงษ์พานิช
Nuchanart Pongpanich
ヌッチャナ-ト ポンパ-ニット

อ.ดร.สะพรั่งสิทธิ์ มฤทุสาธร


ผู้อำนวยการ หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | อาจารย์ประจำ หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ดร.สะพรั่งสิทธิ์ มฤทุสาธร
Saprangsit Mruetusatorn, Ph.D.


อ.ชาญ จารุวงศ์รังสี


ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน

อ.ชาญ จารุวงศ์รังสี
Chan Jaruwongrungsee

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อ.ดร. ปราณิสา อิศรเสนา


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ดร. ปราณิสา อิศรเสนา
Pranisa Israsena, Ph.D.


อ.อมรพันธ์ ชมกลิ่น


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.อมรพันธ์ ชมกลิ่น
Amonpan Chomklin


ผศ.ดร.นรังสรรค์ วิไลสกุลยง


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.นรังสรรค์ วิไลสกุลยง
Assistant Professor Narungsun Wilaisakoolyoug,Ph.D.
ナランサン ウィライサクンヨン

ว่าที่ร้อยตรี ดร.พิชิตชัย คำอินทร์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ว่าที่ร้อยตรี ดร.พิชิตชัย คำอินทร์
Acting.Sub.l.t. Pichitchai Kamin,Ph.D.


อ.สลิลา ชีวกิดาการ


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.สลิลา ชีวกิดาการ
Salinla Chevakidagarn
サリソラ- チ-ヴァキダアン

อ.ลลิตา ณ หนองคาย


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ลลิตา ณ หนองคาย
Lalita Na Nongkhai
ァィター ナ ノンカイ

ผศ.ดร.ฐิติพร เลิศรัตน์เดชากุล


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ผศ.ดร.ฐิติพร เลิศรัตน์เดชากุล
Assistant Professor Thitiporn Lertrusdachakul, Ph.D.
ティティポーン ルートラットデーチャークン

อ.ดร.ภูวดล ศิริกองธรรม


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

อ.ดร.ภูวดล ศิริกองธรรม
Puwadol Sirikongtham,Ph.D.


อ.ณิชกานต์ ไชยจักร์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

อ.ณิชกานต์ ไชยจักร์
Nichakan Chaiyajak


อ.สาเรศ วันโสภา


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

อ.สาเรศ วันโสภา
Sared Wansopa


อ.รุ่งภพ ปรีชาวิทย์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

อ.รุ่งภพ ปรีชาวิทย์
Mr. Rungphop Preechawit
ルンポップ プリーチャウィット

ผศ.เกษม ทิพย์ธาราจันทร์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล (BI)

ผศ.เกษม ทิพย์ธาราจันทร์
Assistant Professor Kasem Thiptarajan
ガセム ティップターラージャン

อ.ดร.ธันยพร กณิกนันต์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล (BI)

อ.ดร.ธันยพร กณิกนันต์
Tanyaporn Kanignant,Ph.D


อ.ภัสมะ เจริญพงษ์


ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล

อ.ภัสมะ เจริญพงษ์
Patsama Charoenpong
パトサマ チャレンポン

อ.กานดา ทิวัฑฒานนท์


อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล (BI)

อ.กานดา ทิวัฑฒานนท์
Kanda Tiwatthanont


อ.ดร.ศรายุทธ นนท์ศิริ


อาจารย์ประจำ หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ดร.ศรายุทธ นนท์ศิริ
Sarayut Nonsiri, Ph.D


ผศ.ดร.คณากาญจน์ รักไพฑูรย์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC)

ผศ.ดร.คณากาญจน์ รักไพฑูรย์
Assistant Professor Kanakarn Ruxpaitoon, Ph.D.
カナカーン ラクパイトゥーン

อ.ณัฐพงษ์ อัครปฐมลักษณ์


อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC)

อ.ณัฐพงษ์ อัครปฐมลักษณ์
Nattapong Akkrapathomlak


อ.ดร.ภคชาติ พุทธิปกรณ์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน

อ.ดร.ภคชาติ พุทธิปกรณ์
Pakachart Puttipakorn, Ph.D