คณบดี

ผศ.ดร.ทิวา พาร์ค


คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ผศ.ดร.ทิวา พาร์ค
Asst. prof. Dr. Tiwa Park

รองคณบดีและที่ปรึกษา

อ.ดร.พิกุล เวชชานุเคราะห์


รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ด้านพันธกิจสากลและกิจกรรมนักศึกษา | ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก หลักสูตรนานาชาติ (DSA) | อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (Inter)

อ.ดร.พิกุล เวชชานุเคราะห์
Pikul Vejjanugraha,Ph.D.


ผศ.ดร.รชตะ รุ่งตระกูลชัย


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ วิทยาลัยนานาชาติ | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ (GBM)

ผศ.ดร.รชตะ รุ่งตระกูลชัย
Assistant Professor Rachata Rungtrakulchai, Ph.D.

ผู้บริหารหลักสูตร

ผศ.ดร.กวีวัฒน์ อำนาจโชติพันธุ์


ประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) | อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (Inter)

ผศ.ดร.กวีวัฒน์ อำนาจโชติพันธุ์
Assistant Professor Kawiwat Amnatchotiphan, Ph.D.


อ.ดร.พิกุล เวชชานุเคราะห์


รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ด้านพันธกิจสากลและกิจกรรมนักศึกษา | ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก หลักสูตรนานาชาติ (DSA) | อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (Inter)

อ.ดร.พิกุล เวชชานุเคราะห์
Pikul Vejjanugraha,Ph.D.


อ.ดร.ปณิตา ยิ้มเจริญ


ประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ) | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ (GBM)

อ.ดร.ปณิตา ยิ้มเจริญ
Panita Yimcharoen, Ph.D.


อ.ดร.สุวัฒนา แดงสุภา


ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (JIB) | อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (JIB)

อ.ดร.สุวัฒนา แดงสุภา
Suwatana Daengsubha, Ph.D.
デンスパー・スワッタナー
อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์


รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ด้านวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ | อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (Inter)

รศ.ดร.พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์
Associate Professor Pisut Pongchairerks, Ph.D.


Prof. Dr. Masaaki KOMATSU


อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (Inter)

Prof. Dr. Masaaki KOMATSUผศ.ดร.ยศวีร์ วีระกำแหง


อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (Inter)

ผศ.ดร.ยศวีร์ วีระกำแหง
Assistant Professor Yossawee Weerakamhaeng,Ph.D.


ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) | ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโครงการทุนวิจัยภายนอก

ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์
Asst. Prof. Wipawadee Wongsuwan, D.Eng.
ウィパワディーウォンスワン

ผศ.ดร.กวีวัฒน์ อำนาจโชติพันธุ์


ประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) | อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (Inter)

ผศ.ดร.กวีวัฒน์ อำนาจโชติพันธุ์
Assistant Professor Kawiwat Amnatchotiphan, Ph.D.


อ.ดร.พิกุล เวชชานุเคราะห์


รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ด้านพันธกิจสากลและกิจกรรมนักศึกษา | ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก หลักสูตรนานาชาติ (DSA) | อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (Inter)

อ.ดร.พิกุล เวชชานุเคราะห์
Pikul Vejjanugraha,Ph.D.


Deepali Ramachandra Nayak


อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (Inter)

Deepali Ramachandra Nayakอ.ดร.ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต


อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (Inter)

อ.ดร.ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต
Paskorn Apirukvorapinit,Ph.D.


ผศ.ดร.รชตะ รุ่งตระกูลชัย


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ วิทยาลัยนานาชาติ | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ (GBM)

ผศ.ดร.รชตะ รุ่งตระกูลชัย
Assistant Professor Rachata Rungtrakulchai, Ph.D.


Yu-Chin Wen, Ph.D


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ (GBM) -

Yu-Chin Wen, Ph.Dอ.ดร.ปณิตา ยิ้มเจริญ


ประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ) | อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ (GBM)

อ.ดร.ปณิตา ยิ้มเจริญ
Panita Yimcharoen, Ph.D.


Miss Rhea Mar Keith Javinal On-Poo


อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการธุรกิจระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

Miss Rhea Mar Keith Javinal On-PooChie Tsunemi


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

Chie Tsunemi

常見千絵