คณบดี

ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์


คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (Dean of Thai-Nichi International College (TNIC)) | รักษาการประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์
Asst. Prof. Wipawadee Wongsuwan, D.Eng.
ウィパワディーウォンスワン
รองคณบดีและที่ปรึกษา

รศ.ดร.พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์


รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ด้านวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

รศ.ดร.พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์
Associate Professor Pisut Pongchairerks, Ph.D.

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.เฟอร์ดิน โจ จอห์น โจเซฟ


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (หลักสูตรนานาชาติ)

ผศ.ดร.เฟอร์ดิน โจ จอห์น โจเซฟ
Assistant Professor Ferdin Joe John Joseph, Ph.D
フェルディン ジョー ジョーン ジョセフ

ผศ.ดร.รชตะ รุ่งตระกูลชัย


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ | อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการธุรกิจระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

ผศ.ดร.รชตะ รุ่งตระกูลชัย
Assistant Professor Rachata Rungtrakulchai, Ph.D.


อ.ดร.ประกายดาว กฤษดี


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและสื่อสารองค์กร | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

อ.ดร.ประกายดาว กฤษดี
Prakaydao Krissadee, Ph.D.

ผู้บริหารหลักสูตร

ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์


คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (Dean of Thai-Nichi International College (TNIC)) | รักษาการประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์
Asst. Prof. Wipawadee Wongsuwan, D.Eng.
ウィパワディーウォンスワン

อ.ดร.พิกุล เวชชานุเคราะห์


ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (หลักสูตรนานาชาติ) | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (หลักสูตรนานาชาติ)

อ.ดร.พิกุล เวชชานุเคราะห์
Pikul Vejjanugraha,Ph.D.


อ.ดร.ปณิตา ยิ้มเจริญ


ประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ) | อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการธุรกิจระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

อ.ดร.ปณิตา ยิ้มเจริญ
Panita Yimcharoen, Ph.D.


อ.ดร.สุวัฒนา แดงสุภา


ประธานหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

อ.ดร.สุวัฒนา แดงสุภา
Suwatana Daengsubha, Ph.D.
デンスパー・スワッタナー
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ศ.ดร. มาซากิ โคมัตสึ


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

ศ.ดร. มาซากิ โคมัตสึ
Prof. Dr. Masaaki KOMATSU


ผศ.ดร.กวีวัฒน์ อำนาจโชติพันธุ์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

ผศ.ดร.กวีวัฒน์ อำนาจโชติพันธุ์
Assistant Professor Kawiwat Amnatchotiphan, Ph.D.


ผศ.ดร.ยศวีร์ วีระกำแหง


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

ผศ.ดร.ยศวีร์ วีระกำแหง
Assistant Professor Yossawee Weerakamhaeng,Ph.D.


รศ.ดร.พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์


รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ด้านวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

รศ.ดร.พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์
Associate Professor Pisut Pongchairerks, Ph.D.


ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์


คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (Dean of Thai-Nichi International College (TNIC)) | รักษาการประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์
Asst. Prof. Wipawadee Wongsuwan, D.Eng.
ウィパワディーウォンスワン

ผศ.ดร.เฟอร์ดิน โจ จอห์น โจเซฟ


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (หลักสูตรนานาชาติ)

ผศ.ดร.เฟอร์ดิน โจ จอห์น โจเซฟ
Assistant Professor Ferdin Joe John Joseph, Ph.D
フェルディン ジョー ジョーン ジョセフ

อ.ดร.พิกุล เวชชานุเคราะห์


ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (หลักสูตรนานาชาติ) | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (หลักสูตรนานาชาติ)

อ.ดร.พิกุล เวชชานุเคราะห์
Pikul Vejjanugraha,Ph.D.


Deepali Ramachandra Nayak


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (หลักสูตรนานาชาติ)

Deepali Ramachandra Nayakอ.ดร.ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (หลักสูตรนานาชาติ)

อ.ดร.ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต
Paskorn Apirukvorapinit,Ph.D.


อ.ดร.ปณิตา ยิ้มเจริญ


ประธานหลักสูตร บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ) | อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการธุรกิจระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

อ.ดร.ปณิตา ยิ้มเจริญ
Panita Yimcharoen, Ph.D.


Yu-Chin Wen, Ph.D


อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

Yu-Chin Wen, Ph.Dอ.ดร.ประกายดาว กฤษดี


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและสื่อสารองค์กร | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

อ.ดร.ประกายดาว กฤษดี
Prakaydao Krissadee, Ph.D.


ผศ.ดร.รชตะ รุ่งตระกูลชัย


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ | อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการธุรกิจระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

ผศ.ดร.รชตะ รุ่งตระกูลชัย
Assistant Professor Rachata Rungtrakulchai, Ph.D.


Chie Tsunemi


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

Chie Tsunemi

常見千絵