คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์

รศ.ดร.ชุมพล อันตรเสน


คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ชุมพล อันตรเสน
Associate Professor Choompol Antarasena, Ph.D.


ผศ.ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์


ประธานหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์

ผศ.ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์
Assistant Professor Pornchai Nivesrangsan, Ph.D.


อ.ดร.ดอน แก้วดก


ประธานหลักสูตร สาขาวิศวกรรมการผลิต หัวหน้าห้องวิจัย Advanced Design and Manufacturing Technology Laboratory(ADMT)

อ.ดร.ดอน แก้วดก
Don Kaewdook,Ph.D.
ドン カウドゥック

รศ. ดร.วรากร ศรีเชวงทรัพย์


ประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รศ. ดร.วรากร ศรีเชวงทรัพย์
Assistant Professor Warakorn Srichavengsup, Ph.D.


รศ.ดร.พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์


ประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | อาจารย์ประจำ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

รศ.ดร.พิศุทธิ์ พงศ์ชัยฤกษ์
Associate Professor Pisut Pongchairerks, Ph.D.


อ.ดร.ไพศาล สุดวิลัย


ประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.ดร.ไพศาล สุดวิลัย
Phaisarn Sudwilai, Ph.D.


ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์


ผู้อำนวยการหลักสูตร วศ.ม (เทคโนโลยีวิศวกรรม) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม (เทคโนโลยีวิศวกรรม)

ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์
Assistant Professor Wipawadee Wongsuwan, Ph.D.
ウィパワディーウォンスワン

อ.วรางคณา ชัยธานี


อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มเคมี)

อ.วรางคณา ชัยธานี
Warangkana Chaithanee


อ.ดร.ศิริอักษร จักรบวรพันธุ์


ประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ (DGE)

อ.ดร.ศิริอักษร จักรบวรพันธุ์
Siriaksorn Jakborvornphan, Ph.D.
シリアクソン ヤクボルヴォルパン

ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม


ผู้อำนวยการศูนย์ความเชี่ยวชาญการบูรณาการระบบอัจฉริยะ (COE-ISI) | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)

ผศ.ดร.วิมล แสนอุ้ม
Assistant Professor Wimon San-um , Ph.D.


ผศ.ดร.วราคม เนิดน้อย


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

ผศ.ดร.วราคม เนิดน้อย
Assistant Professor Warakom Neranoi, Ph.D.


อ.ดร.ยิ่งยง แก้วก่อเกียรติ


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

อ.ดร.ยิ่งยง แก้วก่อเกียรติ
Yingyong Kaewkohkiat, Ph.D.


© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved