คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์

รศ. อัญชลี สุพิทักษ์


คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รศ. อัญชลี สุพิทักษ์
Associate Professor Anchalee Supithak
アンチャリー スピタック

ผศ.ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์


ประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

ผศ.ดร.พรชัย นิเวศน์รังสรรค์
Assistant Professor Pornchai Nivesrangsan, Ph.D.


อ.ดร.ดอน แก้วดก


ประธานหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน

อ.ดร.ดอน แก้วดก
Don Kaewdook,Ph.D.
ドン カウドゥック

ผศ.ดร.กันติชา กิตติพีรชล


ประธานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

ผศ.ดร.กันติชา กิตติพีรชล
Assistant Professor Kanticha Kittepeerachon, Ph.D.
カンティチャー キッティピーラチョン

อ.อนุรักษ์ สว่างวงค์


ประธานหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

อ.อนุรักษ์ สว่างวงค์อ.ดร.จิรดา โกสุมบงกช


ประธานหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.ดร.จิรดา โกสุมบงกช
Jirada Gosumbonggot, Ph.D.


อ.วรางคณา ชัยธานี


หัวหน้ากลุ่มวิชาเคมี | อาจารย์ประจำ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ (กลุ่มเคมี)

อ.วรางคณา ชัยธานี
Warangkana Chaithanee


ผศ.ดร.พิมพ์เพชร สระทองอุ่น


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม | อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

ผศ.ดร.พิมพ์เพชร สระทองอุ่น
Assistant Professor Pimpet Sratong-on, Ph.D.
ピムペット サラトゥーンウン

อ.ภาสกร พันธุ์โอภาส


ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและทดสอบยานยนต์ | อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมยานยนต์

อ.ภาสกร พันธุ์โอภาส
Phatsakon Phunophat


ผศ.ศิริชัย พุธวัฒนะ


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

ผศ.ศิริชัย พุธวัฒนะ
Assistant Professor Sirichai Putwattana


ผศ.นเร็นศ ชัยธานี


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

ผศ.นเร็นศ ชัยธานี
Assistant Professor Naren Chaithanee


อ.ดร.เอกอุ ธรรมกรบัญญัติ


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

อ.ดร.เอกอุ ธรรมกรบัญญัติ
Ek-u Thammakornbunjut, Ph.D.