คณะ

หลักสูตร

ค้นหาข้อมูลอาจารย์


รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์


คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์
Associate Professor Ruttikorn Varakulsiripunth, Ph.D


อ.อมรพันธ์ ชมกลิ่น


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | ประธานหลักสูตร หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.อมรพันธ์ ชมกลิ่น
Amonpan Chomklin


อ.นิติรัตน์ ตัณฑเวช


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย | ประธานหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

อ.นิติรัตน์ ตัณฑเวช
Nitirat Tanthavech


อ.ภัสมะ เจริญพงษ์


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ | ประธานหลักสูตร หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

อ.ภัสมะ เจริญพงษ์
Patsama Charoenpong
パトサマ チャレンポン

ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | ผู้อำนวยการหลักสูตร หลักสูตร วท.ม.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.ประจักษ์ เฉิดโฉม
Assistant Professor Prajak Chertchom ,Ph.D.
プラチャク チューチョム

อ.ชาญ จารุวงศ์รังสี


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางสื่อสารมวลชน (DC)

อ.ชาญ จารุวงศ์รังสี
Chan Jaruwongrungsee


อ.ดร.ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (นานาชาติ) | ประธานหลักสูตร หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (นานาชาติ)

อ.ดร.ภาสกร อภิรักษ์วรพินิต
Paskorn Apirukvorapinit,Ph.D.


อ.ลลิตา ณ หนองคาย


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ลลิตา ณ หนองคาย
Lalita Na Nongkhai
ァィター ナ ノンカイ

ผศ.ดร.นรังสรรค์ วิไลสกุลยง


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.นรังสรรค์ วิไลสกุลยง
Assistant Professor Narungsun Wilaisakoolyoug,Ph.D.
ナランサン ウィライサクンヨン

อ.สลิลา ชีวกิดาการ


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.สลิลา ชีวกิดาการ
Salinla Chevakidagarn
サリソラ- チ-ヴァキダアン

รศ.ดร.อรรณพ หมั่นสกุล


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย

รศ.ดร.อรรณพ หมั่นสกุล
Associate Professor Annop Monsakul, Ph.D


ผศ.ตรีรัตน เมตต์การุณ์จิต


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ตรีรัตน เมตต์การุณ์จิต
Assistant Professor Triratana Metkarunchit
チーラタナ メトカルンチト

© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved