อ.อมรพันธ์ ชมกลิ่น

Amonpan Chomklin


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความถนัดสอนทางด้าน Programming , Web Application ,Database และ System Analysis

ประวัติและผลงาน

Education And Work

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2737
อีเมล์ : amonpan@tni.ac.th
ห้องทำงาน : ชั้น 6 อาคาร A คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ