รศ. ดร.วรากร ศรีเชวงทรัพย์

Associate Professor Warakorn Srichavengsup, Ph.D.


คณะวิศวกรรมศาสตร์ | วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2930, 08-9125-9367
อีเมล์ : warakorn@tni.ac.th
ห้องทำงาน : C304