อ.ดร. เฟอร์ดิน โจ จอห์น โจเซฟ

Ferdin Joe John Joseph, Ph.D

フェルディン ジョー ジョーン ジョセフ


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. สาขาวิทยาการและการวิเคราะห์ข้อมูล (DSA) (นานาชาติ)

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (Inter)
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

package-place

Area of Research (ความเชี่ยวชาญ)package-place

List of Publications

Since 2018
  1. Ferdin Joe John Joseph, Deepali Nayak, Salinla Chevakidagarn, 2020, "Local Maxima Niching Genetic Algorithm Based Automated Water Quality Management System for Betta splendens", TNI Journal of Engineering and Technology, Vol.8, No.2. pp 48 - 63
  2. Sanghamita Bhoumik, Sayantan Chatterjee, Ankur Sarkar, Abhishek Kumar, and Ferdin Joe John Joseph. 2020. Covid 19 Prediction from X Ray Images Using Fully Connected Convolutional Neural Network. Proceedings of the Eleventh International Conference on Computational Systems-Biology and Bioinformatics (CSBio2020). 106–107. DOI:https://doi.org/10.1145/3429210.3429233
  3. Joseph, F.J.J. Effect of supervised learning methodologies in offline handwritten Thai character recognition. Int. j. inf. tecnol. 12, 57–64 (2020). https://doi.org/10.1007/s41870-019-00366-y
  4. Ferdin Joe John Joseph. "A Review of IoT Implementations in Environment and Agriculture." (2019). Journal of Advances in Embedded Systems
  5. Ferdin Joe John Joseph. "Twitter Based Outcome Predictions of 2019 Indian General Elections Using Decision Tree." 2019 4th International Conference on Information Technology (InCIT). IEEE, 2019.
  6. Ferdin Joe John Joseph. "IoT Based Weather Monitoring System for Effective Analytics." International Journal of Engineering and Advanced Technology 8.4 (2019): 311-315.
  7. Ferdin Joe John Joseph and Panatchakorn Anantaprayoon, "Offline Handwritten Thai Character Recognition Using Single Tier Classifier and Local Features," 2018 International Conference on Information Technology (InCIT), Khon Kaen, 2018, pp. 1-4, doi: 10.23919/INCIT.2018.8584876.

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2712, 09-0249-3746
อีเมล์ : ferdin@tni.ac.th
ห้องทำงาน : ชั้น 6 อาคาร A
© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved