อ.ดร.พิกุล เวชชานุเคราะห์

Pikul Vejjanugraha,Ph.D.


วิทยาลัยนานาชาติ | วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (DSA)

ประธานหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ
อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2744, 089-788-9557
อีเมล์ : pikul@tni.ac.th
ห้องทำงาน : ชั้น 6 อาคาร A