Deepali Ramachandra Nayak


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วท.บ. สาขาวิทยาการและการวิเคราะห์ข้อมูล (DSA) (นานาชาติ)

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก (หลักสูตรนานาชาติ)
-

ประวัติและผลงาน

Education And Work

ติดต่อคณาจารย์

Contact US
เบอร์โทรติดต่อ : 02-763-2600 ต่อ 2712, 097-001-8712
อีเมล์ : deepali@tni.ac.th
ห้องทำงาน : ชั้น 6 อาคาร A
© 2018 Information and Communication center. All Right Reserved